ردیف

لیست تجهیزات تصویربرداری (کنترل کیفی)

1

رادیوگرافی تک دندان آنالوگ

2

رادیوگرافی تک دندان دیجیتال

3

رادیولوژی پرتابل آنالوگ

4

رادیولوژی پرتابل دیجیتال

5

رادیولوژی ثابت آنالوگ

6

رادیولوژی ثابت دیجیتال

7

ماموگرافی آنالوگ

8

ماموگرافی دیجیتال

9

پانورکس آنالوگ

10

پانورکس دیجیتال

11

پانورکس سفالومتری آنالوگ

12

پانورکس سفالومتری دیجیتال

13

سنگ شکن

14

آنژیوگرافی

15

سی آرم

16

رادیولوژی فلوروسکوپی تک تیوب

17

رادیولوژی فلوروسکوپی دو تیوب

18

فلوروسکوپی

19

سی تی اسکن

20

تراکم سنج استخوان

21

پروسسور CR